srirachafitness.com=> สินค้า MAXNUM -> Maxnum 605 TFT ลู่วิ่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ราคาถูกชลบุรี


Maxnum 605 TFT ลู่วิ่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ราคาถูกชลบุรี

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 3414 คน

Maxnum 605 TFT ลู่วิ่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ราคาถูกชลบุรี


รายละเอียด

Maxnum 605 TFT ลู่วิ่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ราคาถูกชลบุรี

ราคา : สอบถามราคาโปรโมชั่น .-

ประเภท : สินค้า MAXNUM

รายละเอียดสินค้า

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับเสริมสร้ำงสมรรถภำพร่ำงกำย ฝึกควำมทนทำน ควำมแข็งแรงกล้ำมเนื้อ ปอด หัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต
2. โครงสร้ำงอุปกรณ์ทำจำกเหล็กอย่ำงดี แข็งแรง พ่นสีด้วยระบบไฟฟ้ำ ลดกำรเกิดสนิม ให้สียึดติดคงทน และสวยงำม พื้นที่เหยียบพัก เป็นอลูมิเนียม
3. หน้ำจอฟังก์ชั่นกำรทำงำนแบบ LED ทีวี.ให้ควำมสบำยตำยิ่งขึ้น เชื่อมต่อ wifi ดูหนัง ฟังแพลง และมีหน้ำจอแสดง เวลำ ระยะทำง ควำมเร็ว ควำมชัน แคลอรี อัตรำกำรเต้นหัวใจ
4. ขนำดสำยพำนสำหรับวิ่ง มีขนำด ควำมกว้ำง 60 cm ควำมยำว 163 cm พร้อมชั้นรองรับกำรกระแทก
5. มีมอเตอร์ขับเคลื่อนสำยพำนขนำด AC 7.0 แรงม้ำ ( HP ) แบบทำงำนต่อเนื่อง
6. สำมำรถปรับควำมเร็วในกำรวิ่ง ตั้งแต่ 0.8 – 22 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
7. มีมอเตอร์ไฟฟ้ำสำมำรถปรับควำมลำดเอียงพื้นที่วิ่ง ตั้งแต่ 0-15 % เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถภำพควำมแข็งแรงของ
ร่ำงกำยมำกขึ้น
8. มีระบบหยุดฉุกเฉินหยุดทันที เพื่อป้องกันอันตรำยในขณะออกกำลังกำย
9. มีโปรแกรมกำรใช้งำน Quick start, 10 โปรแกรม 4 ระดับ 2 User เพื่อควำมหลำกหลำยและเหมำะสมกับผู้ใช้งำน
10. สำมำรถวัดอัตรำกำรเต้นหัวใจแบบมือจับ
11. มีรำวมือจับด้ำนข้ำง เพื่อกำรทรงตัว และป้องกันอันตรำย หรือ หมดแรงในขณะวิ่ง
12. มีช่องสำหรับวำงขวดน้ำ หรือ โทรศัพท์ มีลำโพง พัดลม USB
13. มีล้อเลื่อนด้ำนหน้ำ เพื่อควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยอุปกรณ์
14. ขนำดอุปกรณ์มีขนำดควำมกว้ำง 103 cm ควำมยำว 230 cm ควำมสูง 158 cm
15. สำมำรถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งำนได้ 180 Kg
16. น้ำหนักอุปกรณ์ 190 K

สอบถาม เสนอราคา ติดต่อ
โทร 086-948-8884   เมื่อวันที่ : 2020-01-06 15:21:34


โทร : สนใจติดต่อ 086-948-8884 คุณเต้ย
Line ID : (เมมเบอร์ขึ้นไลน์อัตโนมัติ)

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน